Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění  smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

1. Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů společnost První exportní / importní s.r.o., se sídlem Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 27621499, DIČ: CZ27621499, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 119499 (dále jen „správce“/„zpracovatel“/ „společnost“) prohlašuje, že veškeré údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
První exportní / importní s.r.o., Rumunská 27, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
Telefon: +420 603 333 309, +420 777 333 309; E-mail: sales@giftsservice.com

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. 

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek na adrese www.giftsservice.com (dále jen „webové stránky“).

2. Získávání údajů, zpracovávané údaje a účely zpracování osobních údajů

2.1 Pokud jsme od subjektu údajů získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

 • poptávka zboží či služeb
 • objednání zboží či služeb
 • používáním internetových stránek

2.2 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje. Osobním údajem je jakákoliv informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost První exportní / importní s.r.o. schopná identifikovat. Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

2.3 Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např.: titul, jméno a příjmení, název obchodní firmy, rodné číslo nebo datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení;
 • kontaktní údaje, jako např.: adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa, adresy na sociální sítě;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové stránky a další obdobné informace.

2.4 Účely zpracování osobních údajů

 • Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi subjektem údajů a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy a podobně;
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), poštou nebo prostřednictvím telefonního hovoru
 • Účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy
 • Personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracováním mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. O organizace a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 
 • Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti webových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na webových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientů relevantní obsah;
 • Zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
 • Oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu. Oprávněným zájmem je také zpracovaní pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečností sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
 • Plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 

3. Správa a zpracování osobních údajů

3.1 Osobní údaje zpracováváme na dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, na kterou subjekt údajů správci případně udělil souhlas. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

3.2 Osobní údaje subjektu jsou správcem v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvností internetových stránek. 

3.3 Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, institucím zajišťující platební styk, orgánům státní moci, nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností.

4. Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 Právo na přístup k osobních údajů, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má práce za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

4.1.2 Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobních údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování. 

4.1.3 Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6 Právo vznést námitku proto zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem / důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů, právy nebo svobodami. 

5. Informace a otázky

5.1 Subjekt údajů, který má dotazy nebo požadavky související se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti nebo nejasnosti týkající se těchto informací, nás může kontaktovat emailem: sales@giftsservice.com nebo písemně na adrese: První exportní/importní s.r.o., Rumunská 27, 120 00 Praha 2.

5.2 Subjekt údajů obdrží odpověď v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Součástí každé žádosti musí být jednoznačné ověření totožnosti osoby, která zaslala požadavek (např. úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že je subjektem požadovaných údajů. V případě, že Váš dotaz nemůžete jednoznačně ověřit, bude následně nutné osobní schůzky, kde dojde k ověření totožnosti tazatele a následně budou předány odpovědi na Vaše dotazy.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) jsou platné a účinné od 25. 5. 2018

Přejít nahoru